Rotary är en organisation bestående av ledande personer i affärs- och yrkesliv förenade världen över. Som erbjuder humanitär service, uppmuntrar hög etisk standard inom alla yrken och hjälper till att skapa god vilja och fred i världen.”

 
 

Motto: “Service Above Self”

 

Rotary har tjänandets ideal som riktmärke och huvudmotto och vill verka för förståelse och fred mellan alla nationer, människor och raser. Rotary vill främja höga etiska ideal inom alla yrkesområden. Rotary är politiskt och religiöst neutralt.

 

Historik

 

Rotary grundades 23 feb 1905 i Chicago av advokaten Paul Harris, född 1868, död 1947.

Rotary International (RI) har sitt huvudkontor i Evanston i USA, där världspresidenten residerar. Rotarianer i Sverige betjänas av RI:s Europakontor i Zürich.

Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades.

Rotary har för närvarande ca 1.2 milj. medlemmar i 32.500 klubbar i drygt 168 länder.

Medlemmarna utgörs av kvinnor och män i olika yrken och som har en ledande befattning i sitt företag eller organisation eller har en ledande ställning inom sitt yrke.

 

Vad gör Rotary?

 

Rotary Foundation

RF delar bl a ut stipendier för högre eller längre akademiska studier och yrkesstudier. RF ger även bidrag för internationella, humanitära projekt.

 

Polio Plus.

Rotary har gentemot FN-organisationen WHO utfäst sig att främja och bidraga till vaccinering mot polio av alla barn i världen och har för ändamålet samlat in mer än 1.5 miljard kronor. Målet är att polio är utrotad fram till år 2005 inför 100-årsjubiléet av Rotarys grundande.

 

Ungdomsutbyte

Rotary bedriver ungdomsutbyte varje år. F n bereds årligen världen över drygt 6000 flickor och pojkar, i gymnasieåldern, möjlighet att studera i andra länder. I Sverige får ca 200 svenska gymnasieelever tillfälle att studera utomlands. Lika många utländska ungdomar gästar Sverige under samma tid.

 

Gruppstudieutbyte (GSE)

Rotary bedriver också studieutbyte för yrkesverksamma i åldern 25-35 år som kortare perioder får besöka främmande land för praktiska och fördjupade studier inom olika yrken och ämnen.

 

Rotarys Läkarbank räddar tusentals liv. Ett 60-tal läkare reser ut varje år. Ingen har lön. Resa och uppehälle betalas av Rotarys Läkarbank.

Skara Rotaryklubb bidrog med 25.000:- kr för året 2005.

 

Lokalt initierad verksamhet

Varje Rotaryklubb har troligen en egen socialt inriktad verksamhet, dels lokalt och dels internationellt i form av stödjande hjälparbete.

 

Detta är Skara Rotaryklubb

 

Skara Rotaryklubb bildades 1947. Fadder-klubb var Lidköpings Rotaryklubb. Klubbens förste president var framlidne överläkaren vid Stora Ekebergs Sanatorium, Jean Manfred.

 

Klubben har (2019) 56 medlemmar och tillhör distrikt 2380. Det finns 47 klubbar i distriktet.I distriktet väljs varje år en distriktsguvernör.

 

Klubben väljer ny styrelse varje år. Arbetet leds av presidenten (som är ordförande). Dessutom utses kommittéer för olika funktioner, bl a för administration, projekt och internationell tjänst . Vidare finns programkommitté, Baltikum-kommitté och veckobrevskommitté.

Medlemsavgiften i klubben är 1300:- kr/år. Häri inkluderas bl a avgifter till RI (35$) och till distriktet, samt en frivillig avgift till Rotary Foundation på 15$ per medlem och år. Beloppet bestäms av det antal medlemmar som klubben har vid rotaryårets början, dvs 1 juli, och faktureras från Rotary International.

Medlem som väljer att avsluta sitt medlemskap skall anmäla sitt utträde senast 15 juni. Anmäler man efter 15 juni bör man solidariskt betala medlemsavgiften. Detta för att klubben inte ska lida ekonomisk skada.
 

Man väljs in som medlem under en yrkesklassifikation. Eftersom Rotary är en internationell organisation är klassifikationen på engelska. Medlemmen ska bo eller arbeta inom klubbens upptagningsområde.

 

Skara Rotaryklubb håller veckomöten varje onsdag kl 11.45 på Skara Stadshotell. Varje möte innehåller vanligen, förutom klubbärenden, ett föredrag om aktuella ämnen med anknytning till yrke, samhälle, kultur, internationella frågor m m. Mötet avslutas kl 13.00.

 

Förr förväntades Du som medlem ha minst 50% närvaro. Idag är närvarokravet borttaget men det förutsätts att Rotarymedlemmar har en ambition att i så stor utsträckning som möjligt delta i klubbens- eller andra klubbars möten.

 

Du förväntas också utan starka skäl acceptera de uppdrag Du blir utsedd till inom klubben. Du kan bl a bli utsedd att få uppdrag i styrelsen, att vara ledamot av någon kommitté, att vara gästvärd eller att skriva veckobrev, dvs anteckningar från veckomötena.

 

Rotary är en öppen organisation och varje kvinna eller man är välkommen att, som gäst till en rotarian, deltaga i veckomöten.

 

Rotary ger Dig tillfälle att lära känna andra yrkesområden, att knyta personliga kontakter och att ge möjlighet till meningsfyllda personliga insatser, såväl lokalt som internationellt.

 

Hjälpverksamhet och projekt

Skara Rotaryklubb bedriver varje år ett hjälpprojekt för barnhemsbarn i Radviliškis, Skaras vänort i Litauen. Skolgård och gymnastiksal har genom Skara Rotaryklubb försetts med lek- och idrottsutrustning. Barnen får varje år en liten julklapp. Projektet startade 1998.
Skara Rotaryklubb stöder även tillsammans med andra klubbar i kretsen ett internationellt hjälpprojekt i Tanzania där vi tillsammans finansierar en förlossnings-klinik.

I Skara har ett integrationsprojekt initierats där informationsträffar med grundläggande kunskaper i vardagsekonomi och juridik anordnas för nyanlända. Klubben har också under flera år arrangerat ”RYLA Young” där unga ledartalanger får möjlighet att träffa Rotarymedlemmar från olika yrkesområden som delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Klubbens hjälpverksamhet finansieras via fonderade medel ur nedanstående fonder.
 

Födelsedagsfonden, grundad 1974 av framlidne medlemmen Stig Ahlström, att användas till ändamål som främjar Rotarys intressen. Insamling sker i samband med medlemmars
50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85- och 90-årsdagar.

 

Minnesfonden grundad 1996, har tillkommit genom donerade medel från bl a avlidne medlemmen Wilhelm Kuylenstiernas dödsbo samt gåvor vid Margareta Karlsson bortgång. Teglaskolans operation dagsverke. Numera insamlas pengar från konserter, lotterier mm.

 

Skara Rotaryklubb delar varje år ut ett servicediplom jämte en penningsumma till någon person eller organisation inom Skara kommun som utfört en oegennyttig gärning i samma anda och med samma syfte som Rotarys motto ”Service above self”.

Servicediplomet har tillkommit genom initiativ av klubbmedlemmen Erland Wiking Johnsson.

 

Välkommen till Skara Rotaryklubb !

 

https://skararotaryklubb.se/

Paul Harris, 1868-1947
Rotarys grundare
 
 
Paul Harris Fellow (PHF), utmärkelse
 
 
RI PRESIDENT 2020-2021
Holger Knaack, Club of Herzogtum Lauenburg-Mölln, Germany